Nieuws / 5 april 2021

Aanvullend internationaal onderzoek

Verloopt voortvarend

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Bergen op Zoom een onderzoek uit dat gegevens oplevert over de weerstand in het afvalpakket bij het onttrekken van water en lucht. Op basis van de resultaten kunnen uitspraken worden gedaan over het vochtgehalte. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van drie jaar, maar vanwege de coronamaatregelen is de planning bijgesteld. Het Verenigd Koninkrijk heeft 1,3 miljoen pond ter beschikking gesteld voor de uitvoer van het onderzoek.

Unieke kans

De drie iDS-pilots zijn uniek in de wereld. Binnen iDS wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling en de afbraak in het afvalpakket. Hierdoor is inmiddels al veel kennis ontsloten. De onderzoekers van de Universiteit in Southampton borduren met hun onderzoek hierop voort. Het onderzoek van Southampton levert waardevolle aanvullende informatie op voor zowel de onderzoekers zelf als voor het project iDS. Het kunnen voortborduren op de reeds ontsloten kennis is voor de onderzoekers van Southampton van grote waarde. Een soortgelijk onderzoek op een andere locatie zou veel meer geld hebben gekost zijn geweest, omdat de onderzoekers dan veel minder informatie tot hun beschikking zouden hebben. De samenwerking en stapeling van kennis zijn voor het Verenigd Koninkrijk doorslaggevend geweest om subsidie te verlenen.

Tracer-tests

Het onderzoek dat Southampton uitvoert, richt zich op het meten van de weerstand in het afvalpakket. Hiervoor zijn filters schuin in het afvalpakket geplaatst. Dit is een unieke methode, die nog niet eerder is gebruikt. Door het uitvoeren van deze zogeheten ‘tracer-tests’ worden onafhankelijke waarden over de weerstand in het afvalpakket opgehaald. Via een model, dat is gemaakt door de TU Delft, kunnen met deze gegevens betrouwbare uitspraken worden gedaan over het toekomstige verloop van de afbraak in het afvalpakket. Dit is belangrijk, want daarmee kan worden geanticipeerd op het behalen van de ETW (emissietoetswaarden). Indien het model voorspelt dat er te veel vervuiling aanwezig blijft voor het behalen van de ETW, kunnen tijdig extra maatregelen worden genomen.

Meer nieuws

7 november 2023

Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig e..

Lees verder
19 oktober 2022

Werkbezoek gedeputeerde pilotlocatie Kragge

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van IenW een bezoek aan pilotlocatie de Kragge II van Attero in ..

Lees verder
18 mei 2022

Tussenevaluatie; onderzoek verloopt voortvarend

Halverwege de tien jaar durende pilot is een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu...

Lees verder