Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel iDS en de deelnemende organisaties de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website zijn wij niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Privacy

Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Informatie van derden

Op deze website zijn links opgenomen naar websites van derden. Dit betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door iDS worden aanbevolen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

iDS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iDS of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

iDS behoudt zich het recht de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.