Nieuws / 16 december 2020

Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreiniging binnen een stortplaats versneld onschadelijk te maken, waardoor volledig inpakken en eeuwige controle niet meer nodig zijn. Komend jaar verschijnt een tussenevaluatie. Bekeken wordt of het experiment kans van slagen heeft.

Het programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) is van rijk, provincies en stortplaatsexploitanten gezamenlijk. Het verduurzamen van het stortbeheer is belangrijk voor ons en voor toekomstige generaties, die we niet willen belasten met ons afval en de nazorg daarvan. Bij duurzaam stortbeheer wordt, nadat de stortplaats volledig is gevuld, geen bovenafdichting aangebracht. Aan het ‘stortlichaam’ worden achtereenvolgens water (infiltratie) en lucht (beluchting) toegevoegd. Dit zet biologische afbraakprocessen in gang, die de verontreinigende stoffen in stortplaatsen afbreken en het afval stabiliseren. Emissies nemen geleidelijk af en daarmee de noodzaak van blijvende controle (nazorg). Duurzaam stortbeheer levert naast voordelen voor het milieu ook een kostenbesparing op. Als het experiment slaagt, wordt duurzaam stortbeheer landelijk beleid.

De tussenevaluatie moet duidelijk maken of we op de goede weg zijn om het beoogde doel te halen. Gekeken wordt naar fysisch-chemische veranderingen en welke invloed de getroffen maatregelen daarop hebben gehad. Daarnaast wordt beoordeeld of de uitvoering van de pilots geen ernstige bedreigingen voor het milieu opleveren. De tussenevaluatie maakt ook bekend of het experiment binnen de gestelde termijn van 10 jaar kan worden afgerond. Een onafhankelijke onderzoeksbureau voert de tussenevaluatie uit en levert eind 2021 een rapportage op. Deze rapportage wordt daarna aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer nieuws

7 november 2023

Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig e..

Lees verder
19 oktober 2022

Werkbezoek gedeputeerde pilotlocatie Kragge

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van IenW een bezoek aan pilotlocatie de Kragge II van Attero in ..

Lees verder
18 mei 2022

Tussenevaluatie; onderzoek verloopt voortvarend

Halverwege de tien jaar durende pilot is een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu...

Lees verder