Nieuws / 20 juni 2016

Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitanten groen licht om alle voorbereidende werkzaamheden te treffen om de pilots in de loop van het jaar in praktijk te brengen. Ontwerp, bestekken en aanbesteding van de pilots zijn inmiddels gereed. De komende periode zijn aanpassing van de vergunning en aanleg van apparatuur op de pilotlocaties nodig.

Exploitanten Afvalzorg en Attero treffen de komende periode de benodigde voorzieningen. De pilots vinden plaats op gesloten stortplaatsen, of delen daarvan, in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Het experiment duurzaam stortbeheer duurt tien jaar. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar.

Wettelijk en juridisch kader

Om de pilots duurzaam stortbeheer daadwerkelijk te kunnen starten, moest wettelijk en juridisch gezien eerst het een en ander worden geregeld. De Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming moest gewijzigd worden. Met de Crisis- en herstelwet (CHW) heeft de regering het besluit aangepast voor de locaties waar het onderzoek plaatsvindt. Voor inwerkingtreding van de wijziging zijn in juni de Ministeriële Regeling (MR) en het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd. Daarmee treedt de benodigde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking om de pilots op te kunnen starten.

Goed voor toekomst, milieu en economie

De komende tien jaar wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt het vraagstuk niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Het levert een aanzienlijke kostenbesparing, omdat een gesloten stortplaats na duurzaam stortbeheer geen bijzondere aandacht meer nodig heeft en geen water- en gasdichte afwerking aangebracht hoeft te worden.

Verontreinigingen versneld afbreken

Duurzaam stortbeheer maakt gebruik van natuurlijk afbraakprocessen. Om dit in gang te zetten, worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verontreinigingen hierdoor voor een deel worden afgebroken en voor een deel worden vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval. De verwachting is dat het tien jaar duurt om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving meer bestaat. Tijdens het experiment worden de emissies naar bodem en (grond)water gecontroleerd. De resultaten worden getoetst aan gezamenlijk vastgestelde emissietoetswaarden, welke zijn ontwikkeld door RIVM en ECN.

Potentiële locaties

In afwachting van de resultaten van het experiment kunnen stortplaatsen die in beginsel geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, uitstel krijgen voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie Potentieel Duurzaam Stortbeheer-locatie (PDS-locatie). Dit is met de MR ook geregeld.

Relevante documenten:

Meer nieuws

7 november 2023

Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig e..

Lees verder
19 oktober 2022

Werkbezoek gedeputeerde pilotlocatie Kragge

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van IenW een bezoek aan pilotlocatie de Kragge II van Attero in ..

Lees verder
18 mei 2022

Tussenevaluatie: onderzoek verloopt voortvarend

Halverwege de tien jaar durende pilot is een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu...

Lees verder